วินัยทางการเงิน

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ร่วมกับ  กระทรวงการพัฒนา