คณะที่ปรึกษา

คณะกรรมการอำนวยการ
ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑

ประธานสหพันธ์

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เลขาธิการ

เหรัญญิก

รองประธานสหพันธ์

รองประธานสหพันธ์

รองประธานสหพันธ์

รองประธานสหพันธ์

รองประธานสหพันธ์

รองประธานสหพันธ์

ประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและธุรกิจ

ประธานภาคและขยายสมาคมสมาชิกภาคเหนือ

ประธานภาคและขยายสมาคมสมาชิกภาคใต้

ประธานฝ่ายปฎิคม

ประธานฝ่ายทะเบียน

กรรมการอำนวยการ

กรรมการอำนวยการ

กรรมการอำนวยการ

กรรมการอำนวยการ

กรรมการอำนวยการ

กรรมการอำนวยการ

กรรมการอำนวยการ