สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบของ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากล หรือ International Federation of Business and Professional Women (BPW International) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องสืบมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับสหพันธ์ เข้าอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้มีชื่อ ต่อมาว่า สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และใช้ชื่อย่อว่า สสธวท 

วัตถุประสงค์

โดยวัตถุประสงค์ของสหพันธ์ฯ นั้น เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจซึ่งกันและกันในบรรดาสตรีนักธุรกิจและสตรีผู้ใช้วิชาชีพของประเทศไทย และเพื่อเชิดชูเกียรติและยกสถานภาพของสตรีที่ประกอบอาชีพในด้านต่างๆ ทุกระดับ  และเพื่อให้การปฎิบัติงานและธุรกิจต่างๆ ได้มาตรฐานและบริการสังคมในด้านที่เกี่ยวกับธุรกิจและวิชาชีพให้ดียิ่งขึ้น และสุดท้ายเพื่อให้สตรีนักธุรกิจและสตรีวิชาชีพตระหนักในหน้าที่ของตน ร่วมใจกันใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งระดับประเทศและระดับโลก