วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจซึ่งกันและกันในบรรดาสตรี

นักธุรกิจและสตรีผู้ใช้วิชาชีพของประเทศไทย

๒. เพื่อเชิดชูเกียรติและยกสถานภาพของสตรีที่ประกอบอาชีพใน

ด้านต่าง ๆ ทุกระดับ

๓. เพื่อให้การปฎิบัติงานและธุรกิจต่างๆ ได้มาตรฐานและบริการสังคมใน

ด้านที่เกี่ยวกับธุรกิจและวิชาชีพให้ดียิ่งขึ้น

๔. เพื่อให้สตรีนักธุรกิจและสตรีวิชาชีพตระหนักในหน้าที่ของตน ร่วมใจ

กันใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งระดับประเทศ

และระดับโลก