สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

อาคารพระกรุณานิวาสน์

6/2  ถนนพิชัย เขตดุสิต

กรุงเทพฯ ​10300

ติดต่อ คุณอมรรัตน์ เอี่ยมพรหมมาศ

โทร. 02-241-5768, 02- 241-5164, 061-615-0000

Email: info@bpwthailand.com

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย