คณะที่ปรึกษา

............คุณพนิดา ชอบวณิชา...........

............คุณพนิดา ชอบวณิชา...........

คณะกรรมการอำนวยการ
ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล

ประธานสหพันธ์

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คุณปิยาภรณ์ แสนโกศิก

เลขาธิการ

คุณไพลิน ภัยลี้

รองประธานและเหรัญญิก

คุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน

รองประธานสหพันธ์

คุณจตุพร ลิ้มปิยะศรีสกุล

รองประธานสหพันธ์

มล.ปรียพรรณ ศรีธวัช

รองประธานสหพันธ์

ดร.อัญมณี วงศ์กาสิทธิ์

รองประธานสหพันธ์

คุณศิริขวัญ จันทรางศุ

รองประธานสหพันธ์

คุณกฤติกา อภิชนตระกูล

รองประธานสหพันธ์

คุณพิณรัตน์ เยาวมณีรัตน์

รองประธานสหพันธ์

ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์

รองประธานสหพันธ์

คุณวัชรี ศรีตระกูล

รองประธานสหพันธ์

คุณณัฎฐภัค อดิเชษฐ์ธนิศ

กรรมการอำนวยการ

คุณวิไล ไชยวิเศษ

กรรมการอำนวยการ

คุณเพชรลดา คุณปิติลักษณ์

กรรมการอำนวยการ

คุณยุพา โสภณรัตน์

กรรมการอำนวยการ

คุณสุภาสรณ์ แต้รัตนชัย

กรรมการอำนวยการ

คุณเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์

กรรมการอำนวยการ

ดร.นัยนา ปัตตพงศ์

กรรมการอำนวยการ

คุณประยูร เหล่าสายเชื้อ

กรรมการอำนวยการ

คุณพัชรพิมล ยังประภากร

กรรมการอำนวยการ