การสมัครสมาชิก

  • ใส่ชื่อ-นามสกุล
  • ใส่ E-Mail Address แล้วกดส่งกลับมา
  • เมื่อทางสหพันธ์สมาคมฯ ได้รับอีเมล์จากท่านเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะรีบติดต่อท่านกลับไปทันที

เงื่อนไขการสมัคร

  1. สมาชิกสามัญเสียค่าบำรุงเป็นรายปีให้แก่สหพันธ์ฯ  ตามแต่ที่ประชุมใหญ่จะกำหนด ซึ่งสหพันธ์ฯ จะต้องนำเงินค่าบำรุงไปชำระต่อสหพันธ์สตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากล(BPW  International) เป็นรายบุคคลต่อปี ตามที่สหพันธ์สตรีนักธรุกิจและวิชาสากล จะกำหนดในตุลาคมของทุกปี
  2. สมาชิกเกียรติคุณเสียค่าบำรุงตลอดชีพ 10,000.00 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) หรือตามแต่ที่ประชุมใหญ่จะกำหนด