ABOUT

“สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์”

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 ได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบของ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและ

วิชาชีพสากล หรือ International Federation of Business and Professional Women (BPW International) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 และได้ดำเนิน

กิจกรรมต่อเนื่องสืบมาในปี พ.ศ. 2524 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับสหพันธ์ เข้าอยู่ใน

พระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้มีชื่อ ต่อมาว่า “สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์” และใช้ชื่อย่อว่า “สสธวท”

โดยวัตถุประสงค์ของสหพันธ์ฯ นั้น เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจซึ่งกันและกันในบรรดาสตรีนักธุรกิจและสตรีผู้ใช้วิชาชีพของประเทศไทย และ

เพื่อเชิดชูเกียรติและยกสถานภาพของสตรีที่ประกอบอาชีพในด้านต่างๆ ทุกระดับ และเพื่อให้การปฎิบัติงานและธุรกิจต่างๆ ได้มาตรฐานและบริการ

สังคมในด้านที่เกี่ยวกับธุรกิจและวิชาชีพให้ดียิ่งขึ้น และสุดท้ายเพื่อให้สตรีนักธุรกิจและสตรีวิชาชีพตระหนักในหน้าที่ของตน ร่วมใจกันใช้ความรู้

ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งระดับประเทศและระดับโลก

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สสธวท)
ร่วมใจแต่งผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สสธวท) ร่วมกับองค์กรสมาชิกสหพันธ์ฯ ๒๒ จังหวัดทั่วประเทศ ขอเชิญชวนและรณรงค์ให้ทุกท่านแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่จะทรงเจริญพระชนม์ 90 พรรษา ทั้งนี้เพื่อสืบสาน ต่อยอดพระราชปณิธานฯ ในการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาผ้าไทยอันล้ำค่า ส่งเสริมการใช้ผ้าไทยอย่างแพร่หลาย สร้างรายได้ให้ชาวบ้าน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

12 สิงหาคมนี้ สสธวท. ขอเชิญชวนสมาชิกพร้อมใจกันร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย โดยจะโพสต์ 90 ภาพ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์: facebook, website และ line ของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ แห่งประเทศไทยฯ

ขอเชิญชวนสมาชิกแชร์ภาพการแต่งกายผ้าไทยของท่าน แล้วติดแฮชแท็ก
#12สิงหาแต่งผ้าไทย หรือ
#สสธวทชวนแชร์รูปแต่งผ้าไทยเพื่อแม่ หรือ
#wearThaiFabricforMom
ส่งต่อไปยังสมาชิกและเพื่อนฯอีก 9 ท่าน เพื่อเชิญชวนกันต่อๆไปให้ครอบคลุมตลอดเดือนสิงหาคมนี้

สสธวท. ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปร่วมกิจกรรมนี้ โดยแต่งกายด้วยผ้าไทยโพสต์รูปบนสังคมออนไลน์ตลอดเดือนสิงหาคมนี้


News Highlight

สหพันธ์ฯ บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์. พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

วินัยทางการเงิน

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ 5 ภาคี ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนซึ่งเป็นองค์กรที่มีความสำคัญระดับประเทศ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินขึ้น

สหพันธ์ฯและองค์กรสมาชิกร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยไวรัสโควิท ๑๙

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล  ประธานสหพันธ์ฯ และคุณฐิตฺนันท์ วัธนเวคิน ผู้แทนครอบครัว วัธนเวคิน และคุณณัฎฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายก สธวท-นครปฐม เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุน ณ โรงพยาบาลต่างๆ จำนวน ๔ โรงพยาบาลดังนี้

LINKS

VDO LINKS

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพุทธเจ้า คณะกรรมการสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย