สาส์นจากประธาน

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล

ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๕

ในนามคณะกรรมการอำนวยการสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ สมัยที่ 17 ได้กำหนดนโยบายและดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร   ซึ่งสิ่งสำคัญ

ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จดังเจตจำนงได้คือความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือข่าย และสมาคม

สมาชิกทั่วประเทศ  ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ จะสมบูรณ์ได้นั้น ล้วนแล้วต้องได้รับการประสานพลังกาย

และใจ  ช่วยกันทำงาน สนับสนุนอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ทุกกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ได้รับศรัทธาและ

ยอมรับแก่สาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์ นำพาชื่อเสียงและความเจริญวัฒนามาสู่องค์กรต่อไป

ในยุคดิจิตอลที่ข้อมูล ข่าวสาร เป็นสิ่งสำคัญ มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตและการทำงานของผู้คนในสังคม 

การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้  จึงเป็นวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูล 

อีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย  ดังนั้น  เวปไซต์  www.bpwthailand.org  นี้  จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่ง

ที่จะเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายสตรีนักธุรกิจกับนักวิชาชีพทุกภูมิภาค

ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน เปิดโอกาสให้สมาชิกได้เผยแพร่ข้อมูล กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์แก่สมาชิกนำไปช่วยขยายผลในวงกว้าง และผู้ที่สนใจได้รับทราบเพื่อให้เป็นวิถีทางสร้างความ

ร่วมมือที่จะมีส่วนร่วมทำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติต่อไปในอนาคต

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่ง

ประเทศไทยฯ  ทุกคำแนะนำของท่านเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรของเรา  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

ท่านจะเป็นอีกแรงหนึ่งในการร่วมด้วยกันช่วยกันเผยแพร่กิจกรรมขององค์กร

                                                                                                 

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล

ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์