สหพันธ์ฯ บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์. พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

วินัยทางการเงิน

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ 5 ภาคี ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนซึ่งเป็นองค์กรที่มีความสำคัญระดับประเทศ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินขึ้น

สหพันธ์ฯและองค์กรสมาชิกร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยไวรัสโควิท ๑๙

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล  ประธานสหพันธ์ฯ และคุณฐิตฺนันท์ วัธนเวคิน ผู้แทนครอบครัว วัธนเวคิน และคุณณัฎฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายก สธวท-นครปฐม เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุน ณ โรงพยาบาลต่างๆ จำนวน ๔ โรงพยาบาลดังนี้