พิธีจุดเทียนประเพณี

“พิธีจุดเทียนประเพณี”    เป็นประเพณีสากล ที่สหพันธ์สตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ BPW International และสมาชิกทั่วโลก จัดขึ้นพร้อมกันในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี   สำหรับประเทศไทยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๙  ในการจัดงานพิธีจุดเทียนประเพณีทุกปีนี้ มีวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อเป็นการส่งความระลึกถึงกัน  ส่งความปรารถนาดีให้กัน 

๒. เป็นการรวมสมาชิก ที่เป็นผู้นำทางธุรกิจและวิชาชีพขององค์กรสมาชิกจากทั่วประเทศ 

๓. เพื่อแสดงพลังแห่งปณิธานมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาความเจริญสู่ท้องถิ่น สังคม ประเทศ และต่อเนี่องเชื่อมโยงกับถึงประเทศอื่น ๆ  อีกด้วย

ในแต่ละปี สหพันธ์ฯ ได้มอบหมายให้ทุกองค์กรสมาชิกของสหพันธ์ฯ  หมุนเวียนกันร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน      

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย