วินัยทางการเงิน

คนไทยส่วนใหญ่ประมาณ 40 ล้านคน มีปัญหาหนี้สิน โดยเหตุผลหนึ่งเนื่องมาจากการขาดวินัยทางการเงิน ขาดการวางแผนและการออมเงินอย่างถูกวิธี และด้วยปัญหาหนี้สินนี้ ได้สร้างปัญหาต่อครอบครัวและองค์กร และเมื่อหลายๆปัญหาก่อขึ้น ในหลายๆ ครอบครัว  จึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ดังนั้น สสธวท. และ 5 องค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้เกิดแนวคิดของโครงการสร้างวินัยทางการเงิน โดยมีความมุ่งหวังว่า เราจะช่วยลดปัญหาการกู้ยืมส่วนบุคคลและหนี้สินครัวเรือน รวมถึงช่วยลดผลกระทบทางสังคมในระดับต่างๆ ไปพร้อมกับการสร้างค่านิยมให้เกิดวินัยทางการเงิน โดยการปลูกฝังให้กับคนในครอบครัว

ความร่วมมือ

ความร่วมมือ

และในโอกาสเดียวกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หรือ สสธวท. ได้ร่วมกับองค์กรภาคี 5 องค์กร ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย และ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำ “โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ” ขึ้น เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบในการรณรงค์ให้เกิดกระแสการสร้างวินัยทางด้านการเงินให้แก่องค์กรสมาชิก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มสตรี

รูปแบบ

รูปแบบ

รูปแบบการเรียนรู้ เป็นการสร้างพี่เลี้ยงและให้พี่เลี้ยงเป็นผู้เผยแพร่ความรู้และให้คำแนะนำแก่คนในองค์กรต่อไป ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้นำการเรียนรู้ในการอบรมและให้คำแนะนำ พร้อมให้การสนับสนุนการจัดทำคู่มือและจัดอบรม “Happy Money เพื่อความสุขทางการเงิน” แก่กลุ่มสตรีขององค์กรภาคีทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินและบริหารจัดการหนี้สิน รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณประโยชน์ของการออมอันจะนำไปสู่การตระหนักรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างถูกวิธี มีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่เข้มแข็ง และสามารถเก็บออมเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆ ในชีวิตได้ ซึ่งจะช่วยให้ภาคีเครือข่ายสามารถสร้างเสริมพฤติกรรมการใช้จ่าย มีการเก็บออมและเริ่มลงทุนอย่างเหมาะสม นำไปสู่การสร้างความสุขทางการเงินของพนักงาน รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรอย่างยั่งยืน”

ติดต่อ

ติดต่อ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการ “โครงการสร้างวินัยทางการเงิน เงินดี ชีวีสุข” ครั้งต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์(สสธวท.) โทร. 02-234-0095 หรือ 02-241-5468