โครงการนักธุรกิจสตรีตัวอย่างและนักวิชาชีพตัวอย่าง

วัตถุประสงค์

1 เพื่อที่จะคัดเลือกสตรีไทยผู้ประกอบธุรกิจ และสตรีไทยที่ประกอบวิชาชีพ ที่มีประวัติ

ด้านธุรกิจ หรือวิชาชีพที่ประสบความสำเร็จ และมีการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม

เหมาะสมที่จะเป็นแบบฉบับและตัวอย่างให้แก่บุคคลทั่วไป

2 เพื่อเป็นการสนับสนุนยกย่องเชิดชู และให้กำลังใจแก่สตรีไทยที่ประกอบธุรกิจและ

วิชาชีพ

3 เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีของนักธุรกิจสตรี และนักวิชาชีพในทัศนะของประชาชนทั่วไป

คุณสมบัตินักธุรกิจสตรีตัวอย่างและนักวิชาชีพตัวอย่าง

นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง
– เป็นนักธุรกิจสตรีไทย อายุตั้งแต่ ๔๕ ปี ขึ้นไป
– ขณะรับการคัดเลือกต้องประกอบธุรกิจที่มีส่วนเป็นเจ้าของ หรือ เป็นหุ้นส่วนบริหาร ซึ่งดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า ๕ ปี และ ดำรงตำแหน่งในระดับกรรมการผู้จัดการ
– ประกอบธุรกิจไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี

นักวิชาชีพตัวอย่าง
– เป็นนักวิชาชีพสตรีไทย อายุตั้งแต่ ๔๕ ปี ขึ้นไป
– ขณะรับการคัดเลือกต้องประกอบวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ในชั้นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
– มีประสบการณ์ในการทำงานติดต่อกันจนถึงขณะรับการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
– ประกอบวิชาชีพไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี

ทั้ง ๒ ประเภท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
– เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีคุณธรรม และศีลธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม
– มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ
– ต้องไม่อยู่ในคณะกรรมการโครงการสตรีตัวอย่างของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและนักวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ

รางวัล

โครงการนี้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๗ โดยสหพันธ์ฯ กำหนดวิธีการคัดเลือกนักธุรกิจสตรีตัวอย่าง และนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง โดยได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้สอดคล้องครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้น

และสหพันธ์ฯ จะจัดส่งรายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มสำหรับผู้ที่จะเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกไปยังสมาคมสตรี องค์กร สถาบัน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในทุกจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปช่วยสรรหา และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ แล้วส่งประวัติและข้อมูลต่างๆ กลับมายังสหพันธ์ฯ เพื่อที่จะได้พิจารณาคัดเลือกและสำรวจตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ผ่านการพิจารณา เพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

โดยคณะกรรมการโครงการของสหพันธ์ฯ เมื่อแล้วเสร็จขั้นตอนในการตรวจข้อมูลของผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดสรรแล้ว มีการประชุมเพื่อคัดสรรหลายครั้ง แล้วจึงนำรายละเอียดของผู้ที่ได้รับการเลือกสรรนี้ประเภทละไม่เกิน ๓ ท่าน นำเสนอให้คณะกรรมการตัดสิน

สหพันธ์ฯ แบ่งประเภทของการประกาศเกียรติคุณออกเป็น ๑๐ ประเภท (ประเภทละไม่เกิน ๑ ท่าน) คือ

– นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ส่วนกลาง
– นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค
– นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนกลาง-ภาครัฐ
– นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนกลาง-ภาคเอกชน
– นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค-ภาครัฐ
– นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค-ภาคเอกชน

ที่ผ่านมา มีนักธุรกิจสตรีในภูมิภาคที่ประสบความสำเร็จระดับสูงหลายราย สหพันธ์ฯ จึงได้ขยายนักธุรกิจสตรีส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามภาคต่าง ๆ ที่มีการเสนอมา คือ นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ดังนั้นรางวัลนักธุรกิจสตรีตัวอย่างในแต่ละปี จึงมีถึง ๖ ท่าน

คณะกรรมการพิจารณา

– ประธานและรองประธานสหพันธ์
– ประธานโครงการสตรีตัวอย่าง
– นายก หรือ เลขาธิการของสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ
– เลขาธิการสหพันธ์ฯ และ คณะทำงาน

รายนามผู้ได้รับรางวัลที่ผ่านมา

 • ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
  – นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง – นางไพเราะ พูลเกษ
  – นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง – ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
 • ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๒๙
  – นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง – ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์
  – นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง – นางจินดา จรุงเจริญเวชช์
 • ครั้งที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒
  – นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง
          ส่วนกลาง – นางภัทรา ศิลาอ่อน
          ส่วนภูมิภาค – นางอรุณศรี นิลจรูญ

         – นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง
                 ส่วนกลาง – นางรตยา จันทรเฑียร
                 ส่วนภูมิภาค – ดร.วัฒนา ประทุมสินธุ์

 • ครั้งที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔
  – นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง
         ส่วนกลาง – คุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช
         ส่วนภูมิภาค – นางพงา วรรธนะกุล

        – นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง
               ส่วนกลาง – คุณหญิงสมศรี กันธมาลา
               ส่วนภูมิภาค – ไม่มีผู้ได้รับเนื่องจากคุณสมบัติยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้

 • ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖
  – นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง
        ส่วนกลาง – นางเมธ์วดี นวพันธุ์
        ส่วนภูมิภาค – นางสุดา ชูกลิ่น

         – นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง
               ส่วนกลาง – นางอรนุช โอสถานนท์
               ส่วนภูมิภาค – นางสุมณฑา กุลละวณิชย์

 • ครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ 
  – นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง
        ส่วนกลาง – คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์
        ส่วนภูมิภาค – นางสุวรรณี คุ้นวงศ์

        – นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง
               ส่วนกลาง-ภาครัฐ – นางฤดี จิวาลักษณ์
               ส่วนกลาง-ภาคเอกชน – คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
               ส่วนภูมิภาค-ภาครัฐ – คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช
               ส่วนภูมิภาค-เอกชน – นางประณีต ดิษยะศริน

 • ครั้งที่ ๗ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
  – นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง
        ส่วนกลาง – นางวิไล เกียรติศรีชาติ
        ส่วนภูมิภาค – นางอรัญญา สุจนิล

        – นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง
              ส่วนกลาง-ภาครัฐ – คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
              ส่วนกลาง-ภาคเอกชน – นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
              ส่วนภูมิภาค-ภาครัฐ – แพทย์หญิง เรณู ศรีสมิต
              ส่วนภูมิภาค-ภาคเอกชน – ไม่มีผู้ได้รับเนื่องจากคุณสมบัติยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้

 • ครั้งที่ ๘ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
  – นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง
       ส่วนกลาง – คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล

        – นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง-ส่วนภูมิภาค
             ภาคกลาง – นางกิมไน้ สิริพฤกษา
             ภาคตะวันออก – นางสมศิริ สง่าศิลป์
             ภาคเหนือ – นางเพ็ญพรรณ วังวิวัฒน์
             ภาคใต้ – นางจิตรลดา ศรีสนิท
             ภาคอิสาน – นางสุนีย์ ตรียางกูรศรี

        – นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง
             ส่วนกลาง-ภาครัฐ – แพทย์หญิงปรียา กุลละวณิชย์
             ส่วนกลาง-ภาคเอกชน – `ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช
             ส่วนภูมิภาค-ภาครัฐ – ไม่มีผู้ได้รับเนื่องจากคุณสมบัติยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้
             ส่วนภูมิภาค-ภาคเอกชน – ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์

 • ครั้งที่ ๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  – นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง
      ส่วนกลาง – นางสาวศุภลักษณ์ อัมพุช

         – นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง-ส่วนภูมิภาค
             ภาคกลาง – นางกมลทิพย์ เมธีธนวิจิตร์
             ภาคตะวันออก – นางอนุชิดา ชินศิรประภา
             ภาคเหนือ – นางสมพร อนุสสรราชกิจ
             ภาคใต้ – นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย
             ภาคอิสาน – นางเสาวลักษณ์ วีระรัตนโรจน์

         – นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง
             ส่วนกลาง-ภาครัฐ – ดร.ธาริษา วัฒนเกส
             ส่วนกลาง-ภาคเอกชน – นางศิรินันท์ ศันสนาคม
             ส่วนภูมิภาค-ภาครัฐ – รศ.ดร.กฤติกา แสนโภชน์

 • ครั้งที่ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

         – นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง
             ส่วนกลาง – นางศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา

        – นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง-ส่วนภูมิภาค
             ภาคกลาง – นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ
             ภาคเหนือ – นางประเทือง นภาวรรณ
             ภาคตะวันออก – นางทิพย์ อมาตยกุล
             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – นางดวงตา ทองโสภิต
             ภาคใต้ – นางฉัตรแก้ว คชเสนี

         – นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง
             ส่วนกลาง-ภาครัฐ – คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
             ส่วนกลาง-ภาคเอกชน – แพทย์หญิง สมสิริ สกลสัตยาทร
             ส่วนภูมิภาค-ภาครัฐ – นางเนาวรัตน์ ธนะศรีสุธารัตน์
             ส่วนภูมิภาค-ภาคเอกชน – นางสมบูรณ์ สู่ประเสริฐ

 • ครั้งที่ ๑๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

          -นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง
             ส่วนกลาง – นางศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์

          -นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง – ส่วนภูมิภาค
             ภาคกลาง – นางอำไพ หาญไกรวิไลย์
             ภาคตะวันออก – นางอุไร คุณานันทกุล
             ภาคเหนือ – นางเจียมจิตต์ บุญสม
             ภาคใต้ – นางลลิดา พันธุ์วิชาติกุล
             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – นางอัญมณี วงศ์กาสิทธิ์

          -นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง
              ส่วนกลาง – ภาครัฐ – นางสาวนวพร เรืองสกุล
              ส่วนกลาง – ภาคเอกชน – ดร.รัชนีพร พุคยากรณ

          -นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง
              ส่วนภูมิภาค – ภาครัฐ – นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
              ส่วนภูมิภาค – ภาคเอกชน – ผศ.ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง