สหพันธ์ฯและองค์กรสมาชิกร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยไวรัสโควิด ๑๙

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล  ประธานสหพันธ์ฯ และคุณฐิตฺนันท์ วัธนเวคิน ผู้แทนครอบครัว วัธนเวคิน และคุณณัฎฐ์ปภาณ จันทร์ละมูล นายก สธวท-นครปฐม เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุน ณ โรงพยาบาลต่างๆ จำนวน ๔ โรงพยาบาลดังนี้

๑.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์              จำนวน        ๑,๒๒๒,๕๐๐   บาท

๒. โรงพยาบาลศิริราช                      จำนวน        ๑,๑๓๒,๕๐๐   บาท

๓. โรงพยาบาลรามาธิบดี                 จำนวน        ๑,๒๔๒,๕๐๐   บาท

๔. โรงพยาบาลบำราศนราดูร           จำนวน            ๑๓๒.๕๐๐   บาท

                                   รวมทั้งสิ้นจำนวน             ๓,๗๓๐,๐๐๐     บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์