10 สตรีไทย รับรางวัลผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน