วินัยทางการเงิน

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ 5 ภาคี ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนซึ่งเป็นองค์กรที่มีความสำคัญระดับประเทศ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินขึ้น

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ 5 ภาคี ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนซึ่งเป็นองค์กรที่มีความสำคัญระดับประเทศ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินขึ้น โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) 2 ระยะ รวม 6 ปี (2559-2564) วัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรให้ไปเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงภายในองค์กรนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่และรณรงค์ให้เกิดการสร้างวินัยทางด้านการเงิน โดยมุ่งขยายผลในการส่งเสริมความรู้และสร้างให้เกิดความตระหนักในเรื่องความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐาน วินัยทางการเงินในการวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณ การลดค่าใช้จ่ายและหนี้สินที่ไม่จำเป็น รวมถึงการลงทุนอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการช่วยให้สมาชิก ครอบครัว และชุมชนโดยรวมมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์