ผู้ประกอบการสตรีไทยชั้นนำของประเทศ ๑๐ คน ขึ้นเวทีอาเซียนรับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น (Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Award ๒๐๑๕)  โดยการนำของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  การประชุมครั้งนี้ เป็นการก่อตั้งเครือข่ายสตรีผู้ประกอบการอาเซียน มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๓๐๐ คน และมีสตรีผู้ประกอบการจาก ๑๐ ประเทศ ๆ ละ ๑๐ คน

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นพิธีมอบรางวัล ASEAN Women Entrepreneurs Award ๒๐๑๕  โดยมี H.E Nguyen Xuan Phuc (เหงียน  ซวน  ฟุค)  รองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล  โดยสตรีไทยทั้ง ๑๐ คน ที่ได้รับรางวัลคือ

๑.   คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล หัวหน้าคณะในฐานะผู้แทนภาคเอกชน จากธุรกิจภาคการเกษตรและพลังงาน

๒.   ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์  พุกกะมาน   อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จากภาคการศึกษา

๓.   นางนวลพรรณ ล่ำซำ   กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  จากภาคประกันภัย

๔.   ดร.สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ออโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด จากภาคอุตสาหกรรมยานยนต์

๕.   น.ส.ศุภลักษณ์ อัมพุช  รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จากภาคธุรกิจค้าปลีก

๖.   นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม ประธานกรรมการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด จากภาคขนส่งทางเรือ

๗.  นางวันดี กุญชรยาคง  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) จากภาคพลังงานแสงอาทิตย์

๘.   มล.ปรียพรรณ ศรีธวัช  เจ้าของกิจการโรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากล (สถาบันเชียงใหม่บัลเลต์) จากส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ ทางศิลปวัฒนธรรม

๙.   นางธันยรัศม์ อัจฉริยฉาย รองประธานกรรมการบริหาร เครือกะตะกรุ๊ป จากส่วนภูมิภาค ภาคใต้ ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม

๑๐. น.ส.อรุโณชา ภาณุพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอดคาส์ท ไทย เทเลวิชั่น จำกัด จากภาคธุรกิจบันเทิง

ข่าวประชาสัมพันธ์