วินัยทางการเงิน

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ร่วมกับ  กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หอการค้าไทย  สมาคมธนาคารไทย  

สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ  จัดอบรมวินัยทางการเงิน ระยะที่ ๒  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ถึง วันอาทิตย์

ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐   ณ  ห้องประชุม ชั้น ๙ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย  จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

และหอประชุมศุกรีย์  แก้วเจริญ อาคาร บี ชั้น ๓ และหอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคาร ซี

ชั้น ๗ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์