วินัยทางการเงิน

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ

เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (AWEN – THAILAND) และ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดอบรม “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาย ผู้ประกอบการสตรีชุมชน ในยุควิถีชีวิตใหม่ (โควิท-๑๙)” 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ถึง วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓   ณ  ห้องประชุม MSC  Hall  โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ ถ.เจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 

ข่าวประชาสัมพันธ์