สหพันธ์ฯ ร่วมกับ USAID  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย การบรรลุความสำเร็จด้านเศรษฐกิจ

ในยุคดิจิดอล สำหรับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Workshop on Succeeding in

a Digital Economy for SMEs)  ณ  โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์