เลือกตั้งประธานสหพันธ์ฯ

สหพันธ์ฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖  และการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสหพันธ์ฯ

ประจำปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ โดยผลการเลือกตั้งคือ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ได้รับเลือกตั้งเป็นประธาน

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องหรรษา โรงแรมหรรษา 

กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ข่าวประชาสัมพันธ์