10 สตรีไทย รับรางวัลผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน

พิธีจุดเทียน ปี 2558